Revízie elektroinštalácie

 

Revízie bezpečnostných systémov

 

Revízie elektrospotrebičov

Nezabudnite na revízie – predídete neželaným problémom a škodám na zdraví a majetku.

Elektrické zariadenia

Uzemnenia

Nízkonapäťové prípojky

Vonkajšia ochrana pred bleskom

Elektrospotrebiče

Rezistivita pôdy

Stroje

Ručné náradie

Meranie jednotiek UPS

Revízie – Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS)

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy počas jeho prevádzky.
Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a lehotách podľa bezpečnostných požiadaviek §13 Vyhlášky MDPaT SR č.508/2009.
Na Vašej elektroinštalácií vykonám odbornú prehliadku a odbornú skúšku, na základe ktorej vyhotovím správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške. Táto správa Vám poskytne presný a skutkový stav vášho revidovaného elektrického zariadenia, NN prípojky, vonkajšej ochrany pred bleskom (bleskozvod), elektrospotrebiča alebo stroja.
Pravidelným vykonávaním revízií predídete možným nešťastiam, ktoré majú za následok spôsobené škody na majetku, ale hlavne ohrozenie života a zdravia ľudí.

Kvalita

Skúsenosti

Individuálny prístup

Odbornosť

Precíznosť

Pôsobím v okresoch Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Pezinok a Malacky.